Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Bardienstregelement


1.
Alle leden van 18 jaar en ouder hebben, door lid te zijn van TC Zwaanshoek, de verplichting één en bij toerbeurt een tweede bardienst te vervullen, op de datum waarop zij staan ingeroosterd.

2.
Leden die aangeven geen bardienst te willen draaien, betalen een verhoogde contributie van € 50,00 boven de reguliere contributiebijdrage. De wens om voor een hogere contributie in aanmerking te komen moet na de oproep daartoe tijdig bekend worden gemaakt bij de penningmeester en gaat in op het ogenblik dat de penningmeester het genoemde bedrag ontvangen heeft. De uiterste datum dat de verhoogde contributie betaald dient te zijn is de datum die bij de contributiefactuur is aangegeven.

3.
Leden die menen voor vrijstelling van bardienst in aanmerking te komen dienen dit te regelen met het bestuur, gedelegeerd aan de bardienstcoördinator of, indien het leden betreft die alleen competitie spelen, met het bestuurslid Technische Zaken.
Tezamen met de door het bestuur zelf geselecteerde leden dient deze lijst van namen voor aanvang van het seizoen bekend te zijn.

4.
Gedurende de ieder jaar aangegeven periode is de bardienstmodule geopend voor de leden om zich in te schrijven. Elke bardienstplichtige kan zich inschrijven zo vaak hij wil.
Geroutineerde en doorgewinterde bardienstplichtigen worden verzocht zich in te roosteren op de hoogtijdagen zoals aangegeven in de evenementenkalender.

5.
Het inroosteren in de in punt 4 bedoelde periode gaat op basis van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
Als er na de sluitingsdatum nog open plekken zijn in het rooster, dan vult de bardienstcoördinator deze plekken in met de namen van degenen die vorig seizoen geen bardienst hebben gelopen. Vervolgens worden de leden ingeroosterd die zelf nog geen bardienst hebben ingevuld. Indien nodig komen de leden op alfabet/toerbeurt voor een tweede verplichte bardienst aan de beurt.

6.
De zaterdag en zondag competitiespelers dienen er zelf voor te zorgen dat zij niet kunnen worden ingedeeld op hun competitiedag, door zich vroegtijdig in te roosteren.

7.
Hetzelfde als bij punt 6 geldt voor de spelers van de clubcompetitie, als betrokkenen hier aan hechten.

8.
Leden, die na akkoord van de bardienstcoördinator een “extra” bardienst draaien, (bijvoorbeeld bij ad hoc situaties of op verzoek van de bardienstcoördinator) ontvangen hiervoor € 25,00 vergoeding per “extra” bardienst.

9.
Leden, die niet op komen dagen voor hun (door henzelf of de bardienstcoördinator) ingeplande bardienst krijgen een aanvullende contributiefactuur van € 50,00 en een speelblokkering, die voortduurt tot de betaling is ontvangen (ook in het volgende seizoen c.q. geen uitreiking van het pasje). Er wordt derhalve geen nieuwe spelerspas verstrekt voordat de achterstallige contributie is betaald.

Bovendien worden deze leden geacht vanaf het volgend seizoen geen bardienst te willen draaien en derhalve de verhoogde contributie, als in punt 2 genoemd, te betalen.

10.
Het gebruik van de bardienstmodule maakt het mogelijk dat de leden de gelegenheid hebben zichzelf in te roosteren op die tijd dat het hen uitkomt. Dit is extra service aan de leden en voorkomt het verzaken van de bardienstplicht.
Indien een lid problemen heeft met het werken met de bardienstmodule dan is de bardienstcoördinator te allen tijde bereid de helpende hand te bieden.

11.
De werking van de bardienstmodule staat en valt met de juiste emailadressen. Elk lid wordt daarom dringend verzocht er zorg voor te dragen, dat de bardienstcoördinator en de ledenadministratie altijd over het juiste e-mailadres beschikken.
Zonder tegenbericht uwerzijds gaat de bardienstcoördinator ervan uit dat de e-mailadressen in de ledenlijst van de bardienstmodule de juiste zijn.
Het bardienstrooster hangt op het mededelingenbord in de gang.

12.
De Jeugdcommissie zal de ouders van jeugdleden, die zelf lid zijn van TC Zwaanshoek, aansporen zich zoveel mogelijk in te roosteren op de ‘niet reguliere uren’ van de jeugdbardiensten.
Uiteindelijk zullen de jeugdcommissie en de bardienstcoördinator gezamenlijk voor de volledige bezetting zorgdragen.

13.
De bardiensten tijdens de overdag-activiteiten, die worden georganiseerd door bij het bestuur bekende leden, worden door deze organisatoren zelf geregeld en derhalve niet in het bardienstrooster opgenomen. Behoudens in het weekend en tijdens de evenementen volgens de kalender zijn overigens voor overdag ook geen bardiensten in het rooster opgenomen.

Logo TCZ PNG ORG

 

Noppenstraat 1
2136 AH Zwaanshoek

Postbus 85
2120 AB Bennebroek

023-5845184

ofni.[antispam].@tczwaanshoek.nl

Download de app