Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden die in de ALV worden gekozen. Onderling worden de verschillende functies verdeeld met uitzondering van de voorzitter, deze wordt door de ALV benoemd. De andere vier leden vervullen de functies van secretaris, penningmeester, technische zaken en projecten.
 
De voornaamste taak van het bestuur zijn het voeren van een algemeen beleid wat bij Zwaanshoek Tennis & Padel is vastgelegd in het beleidsplan. Ook het voeren van een degelijk financieel beleid is een belangrijke taak evenals het scheppen van voorwaarden om de verschillende commissies hun taken te kunnen laten uitvoeren.
 
Het bestuur streeft naar maximale delegatie naar de commissies met daarbij het beschikbaar stellen van budgetten en zo min mogelijk bemoeienis over inhoudelijke onderwerpen binnen de commissies. Besluiten worden zoveel mogelijk op basis van consensus genomen en daar waar dat niet mogelijk blijkt beslist het bestuur.
 
Uiteraard blijft het mogelijk om direct een bestuurslid aan te spreken met vragen of opmerkingen. De externe contacten met derden zoals de KNLTB, gemeente en andere tennisclubs worden door het bestuur gevoerd maar kunnen ook gedelegeerd worden aan anderen.

Voorzitter
Steven Leeuw
 
Penningmeester
Ton van den Boom
 
Secretaris
Maria van Tubergen
 
Algemeen bestuurslid tenniszaken
Frank Kramer
 
Algemeen bestuurslid projecten
Sabine van Wageningen