Sociaal en veilig sportklimaat

Elke sporter bij Zwaanshoek Tennis & Padel is welkom, ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperking, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Ons motto “Met Elkaar en Voor Elkaar” staat hoog in het vaandel. Iedereen mag zich welkom voelen op onze club.

We hanteren goede normen en waarden en hebben die vastgelegd in gedragsregels waarmee het voor iedereen fijn is te weten wat we van elkaar mogen verwachten.
We hebben een cultuur waarin we elkaar durven aan te spreken als iemand zich niet correct gedraagt. Op onze vereniging is geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. De vereniging heeft daarom diverse maatregelen genomen om te zorgen dat we altijd veilig kunnen sporten. Mocht het dan toch nog misgaan, dan beschikken we over richtlijnen hoe we in dat geval moeten handelen.


Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Onze jeugdbegeleiders, tennis- en padelleraren/trainers dienen altijd te beschikken over dit document van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. 
Daarnaast dient men zich te houden aan de voor hen geldende gedragscodes van de KNLTB


Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven.

De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, die getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, machtsmisbruik, doping, drugs of matchfixing.

Meer informatie over onze VCP kan je vinden op de pagina https://www.tczwaanshoek.nl/vertrouwenscontactpersoon

Meer informatie over het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF:
https://centrumveiligesport.nl/