Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zwaanshoek Tennis & Padel (hierna: “Zwaanshoek Tennis & Padel” ) verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].
 
Indien je lid wordt van Zwaanshoek Tennis & Padel, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Zwaanshoek Tennis & Padel verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
 
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Zwaanshoek Tennis & Padel, Noppenstraat 1, telefoonnummer 023 – 584 51 84, KvK 40594569. De functionarissen leden/donateurbeheer is bereikbaar via [email protected] 
en [email protected].
 
2. Welke gegevens verwerkt Zwaanshoek Tennis & Padel en voor welk doel
 
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals b.v. social media accounts
 
2.2 Zwaanshoek Tennis & Padel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van  derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Zwaanshoek Tennis & Padel;
 
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, competitie- en evenementbijdragen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
 
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Zwaanshoek Tennis & Padel en je te informeren over de ontwikkelingen van Zwaanshoek Tennis & Padel.
 
E-mail berichtgeving:
Zwaanshoek Tennis & Padel gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Zwaanshoek Tennis & Padel te melden. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
3. Bewaartermijnen
Zwaanshoek Tennis & Padel verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Zwaanshoek Tennis & Padel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Zwaanshoek Tennis & Padel gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 
4.3 Voor het tegengaan van diefstal of inbraak wordt op de club gebruik gemaakt van cameratoezicht. De camerabewaking bevindt zich alleen in de kantine. De camerabeelden worden niet opgeslagen of bewaard. Bezoekers van het clubhuis worden op het cameratoezicht door een waarschuwingssticker bij de ingang van het clubhuis attent gemaakt.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten
5.1 Via de ledenadministratie van Zwaanshoek Tennis & Padel kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Zwaanshoek Tennis & Padel zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Zwaanshoek Tennis & Padel je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris die de gegevensbescherming bewaakt. Dit is de secretaris. De secretaris is bereikbaar via het emailadres [email protected].
 
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: [email protected].
 
6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 
 
Download ons privacybeleid (pdf)

PRIVACYBELEID VAN ZWAANSHOEK TENNIS & PADEL.pdf